ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα

 1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 3. Πτυχίο σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

Απλά Φωτοαντίγραφα

 1. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 2. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
 4. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
 6. Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 7. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.

Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρεται η επαγγελματική τους εμπειρία,
 2. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ,
 3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, (εφόσον υπάρχουν) και,
 4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία.

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής .