ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 78 Ωφελούμενους, ενώ τα επιμέρους αποτελέσματα του Σχεδίου αναλύονται ως εξής: 

Σύνολο ωφελουμένων: 74 Ωφελούμενοι

Εκ των οποίων:

  •  56 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)
  •   4 ωφελούμενοι θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις
  •   9 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα
  •   3 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
  •   2 ωφελούμενοι (νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι ΟΓΑ) θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης

Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:

  •   6 Κοινωνικές Επιχειρήσεις  
  •   56 απασχολούμενοι

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:

  •   56 θέσεις απασχόλησης