ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με έντεκα Δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας (Δράση 1), 
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε One Stop Shop (Δράση 2),
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με Τοπικούς Φορείς (Δράση 3),
 • Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Συμπράξεις (Δράση 4),
 • Κατάρτιση των Ωφελουμένων (Δράση 5),
 • Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου (Δράση 6),
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση (Δράση 7),
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Δράση 8),
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες (Δράση 9),
 • Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση (Δράση 10) και
 • Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης (Δράση 11).