ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Η εγκεκριμένη Πράξη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στους Δήμους Περιστερίου και ΧαιΪδαρίου και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΦΑΙΑ» η οποία αποτελείται από 5 φορείς, με Συντονιστή φορέα την εταιρεία Ψυχομετρική Εταιρεία Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Διοίκησης Ison Psychometrica και εταίρους τουν Δήμο Περιστερίου, το Δήμο Χαϊδαρίου, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Z-Invest και την Asset Τεχνολογική.social 4

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η Εργασιακή Ένταξη των Ανέργων με την προώθησή τους στην Απασχολησιμότητα και την Επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των Ανέργων με την τοποθέτησή τους σε Θέσεις Εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, αλλά και σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων.