ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Επωνυμία

Επωνυμία ΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΦΑΙΑ"

Επωνυμία ΑΣ στα αγγλικά: AFAIA

 

Τίτλος Πράξης

ΑΦΑΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

AFAIA - PROGRAMME FOR YOUTH AND WOMEN EMPLOYMENT

 

Νομική Μορφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΦΑΙΑ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και είναι δικαιούχος της Πράξης «ΑΦΑΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» στα πλαίσια της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Ααγορών Εργασίας».

Η οργάνωση και η λειτουργία της ορίζεται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).